M Ě S T O    K U T N Á    H O R A

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/02,

 

kterou se stanoví systém

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem

 

 

 

Zastupitelstvo města  Kutná Hora se  usneslo dne  26.2.2002  vydat v samostatné působnosti podle § 17, odst. 2 zákona  č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon) a v souladu s § 10, § 12 a § 84 odst.2 písm. i) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 


ODDÍL I.

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

Čl. 1

Předmět, působnost a rozsah platnosti vyhlášky

 

Tato vyhláška stanoví:

(1)   Místní systém shromažďování, sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  odpadů  (dále jen systém).

(2)    Povinnosti fyzických osob při

nakládání s komunálním, rostlinným a stavebním odpadem.

(3)    Platí na katastrálním území města

Kutná Hora.

Čl. 2
Základní pojmy

 

Pro účely této vyhlášky platí  tyto pojmy:

(1)     Stanovené v zákoně.

(2)     Nově se stanoví tyto pojmy:

a) systém - systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních    odpadů vznikající na katastrálním území města, včetně systému nakládání s rostlinným a  stavebním odpadem, podle kterého fyzické osoby nakládají s komunálním odpadem.

b) tříděný využitelný  odpad – vytříděná složka komunálního odpadu, která je v rámci systému dále využita,   

c)      nebezpečný komunální  odpad složka komunálního odpadu, která vykazuje vlastnosti nebezpečných odpadů, tak jak stanoví zákon,

d)      rostlinný odpad – složka komunálního odpadu rostlinného původu, např. listí, tráva, části rostlin, větve, vánoční stromky,  apod.,

e)      zbytkový odpad  - složka komunálního odpadu, který zbude po vytřídění všech jiných složek komunálního odpadu jenž mají být v rámci systému tříděny a je určen k odložení do sběrných nádob,

f)       objemný odpad – složka komunálního odpadu, kterou pro její rozměry nebo hmotnost nelze odložit do sběrných nádob a nelze ji také zařadit jako některou z jiných složek komunálního odpadu; pokud by objemný odpad obsahoval nebezpečný komunální odpad, musí s ním být nakládáno jako s nebezpečným komunálním odpadem (lednice, mrazáky, televize apod.),

g)      stavební odpad – složka komunálního odpadu, který vznikl při drobné stavební činnosti fyzických osob (opravy apod.) např. stavební suť, střešní krytina, sádrové stavební hmoty apod.,

h)      sběrná nádoba - plechová nebo plastová nádoba o objemu 50 l až 1100 l určené k odkládání a shromažďování  zbytkového komunálního odpadu,

i)         kontejnery na  využitelný odpad –  plechové a plastové nádoby, různého objemu, určené k odkládání na nich vyznačených druhů využitelných odpadů.

j)         harmonogram  svozu  –  výpis dnů, ve kterých jsou sváženy vybrané složky tříděného odpadu,

k)      pověřená osoba – právnická osoba nebo fyzická  osoba oprávněná k podnikání, která na základě dohody s Městem zajišťuje služby spojené se systémem na území města; pověřené osoby jsou uvedeny  v příloze č. 1 této vyhlášky,

l)        dostatečný objem sběrných nádob – objem, který umožňuje uložení veškerého zbytkového komunálního odpadu vzniklého v období mezi dvěma po sobě následujícími svozy tak, aby odpad ze sběrných nádob nevypadával, nezabraňoval jejich uzavření a nezpůsoboval znečišťování veřejných prostor (min. 3 litry na osobu a den),

m)      stanoviště sběrných nádob – místo podle příslušných stavebních, technických a dopravních předpisů upravené pro stálé umístění sběrných nádob na veřejných prostranstvích,

n)      místo pro přistavení sběrných nádob ke svozu - místo na místní komunikaci nebo veřejném prostranství užívané pravidelně  jen pro přechodné  přistavení sběrných nádob ke svozu.

    k) okolí sběrných nádob a kontejnerů na využitelný odpad je prostor 2 m okolo jejich stanoviště.

 

ODDÍL II.

 

POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ

S KOMUNÁLNÍMI ODPADY

 

Čl. 3

Všeobecné povinnosti fyzických osob

 

(1)    Dodržovat zákon, předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství.

(2)      Odkládat komunální odpad jen na místech k tomu určených.

(3)      Třídit komunální odpad dle touto vyhláškou stanoveného systému.

(4)      Při přepravě komunálních odpadů na místa určená k jejich odložení dbát na to, aby nedošlo ke neznečištění veřejných prostranství, pozemních komunikací, okolí sběrných nádob a míst určených k odkládání komunálních odpadů.

Čl. 4

Povinnosti vlastníků nemovitostí nebo správců bytového fondu

 

(1)    Zajistit pro vlastněné nebo spravované objekty vhodný počet nádob na zbytkový komunální odpad o dostatečném objemu.

(2)    V případě, že nemůže mít zřízeno stanoviště sběrných nádob na vlastním pozemku, lze stanoviště zřídit na pozemní komunikaci nebo na veřejném prostranství pouze na základě povolení příslušného orgánu (Stavební úřad MěÚ).

(3)    Zajistit  úklid, dodržování hygienických předpisů (např. omezovat výskyt škodlivých činitelů), zajistit schůdnost a  možnost  manipulace se sběrnými nádobami na  přístupových cestách ke stanovišti  pro občany i pro pracovníky svozové  firmy .

(4)    V případě, že umisťuje sběrnou nádobu na místo pro přistavení sběrných nádob ke svozu, zajistit, aby nedocházelo k omezení dopravy, průchodnosti chodníků, hygienickým závadám a ke znečišťování pozemních komunikací  a veřejných prostranství města.

(5)     Včas přistavit sběrné nádoby, naplněné v souladu s čl. 11) zbytkovým odpadem, na místo pro přistavení sběrných nádob ke svozu.

 

Čl. 5

Povinnosti pověřených osob

 

(1)      Pověřené osoby jsou povinny:

a)     Při sběru, přesypávání, svozu a přepravě komunálních odpadů neznečišťovat město.

b) V případě neuskutečnění pravidelného svozu, zajistit náhradní svoz v nejbližším možném termínu (tyto skutečnosti ohlásit OŽP MěÚ).

(2)    V době svozu čistit stanoviště a okolí sběrných nádob.

(3)     Pověřená osoba, provádějící svoz sběrných nádob dále řeší:

a)      Opakované závady v čistotě stanoviště nebo okolí sběrných nádob ( způsobené např. nedostatečným objemem sběrných nádob apod.) ohlásit OŽP MěÚ.

b)    V případech, kdy sběrné nádoby nejsou vyvezeny z důvodů uvedených v čl. 11 odst. 3, pověřená osoba vhodným způsobem informuje vlastníka nebo správce nemovitosti proč svoz nebyl proveden, informuje též OŽP.

 

ODDÍL III.

 

TŘÍDĚNÍ V SYSTÉMU

 

Čl. 6

Třídění

 

Fyzické osoby třídí, zvlášť shromažďují a odkládají zejména tyto  složky komunálního odpadu:

a)      tříděný využitelný odpad:

                                                         plasty,

                                                         sklo,

                                                   papír ,

b) nebezpečný komunální odpad,

c) rostlinný odpad,

d) zbytkový odpad,

e) objemný odpad,

f) stavební odpad,

g) kovy.

 

 

ODDÍ IV.

 

MÍSTA PRO ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ V SYSTÉMU

 

Čl. 7

Tříděný využitelný odpad

 

(1)      Jednotlivé druhy tříděných  využitelných odpadů odkládají fyzické osoby do příslušných kontejnerů na využitelný odpad nebo do sběrného dvora, případně do zařízení k provozování sběru nebo výkupu využitelných odpadů.

(2)      Kontejnery na tříděný využitelný odpad jsou rozmístěny na území města, jsou barevně rozlišeny a označeny druhem tříděného využitelného odpadu.

(3)      Barevné rozlišení kontejnerů:

a)      žluté kontejnery – plasty,

b)      zelené (bílé) – sklo,

c)      modré – papír, 

(4)      Do jednotlivých kontejnerů na tříděný využitelný odpad se odkládají pouze ty složky tříděných využitelných komunálních odpadů, které odpovídají na nich vyznačenému druhu a barevnému rozlišení.

 

Čl. 8

Kovy

 

    Kovy odkládají fyzické osoby:

(1)    Ve sběrném dvoře .

(2)    Na stanoviště sběrných nádob nebo na místo pro přistavení sběrné nádoby ke svozu, a to v termínu určeném harmonogramem  svozu a  za podmínek stanovených touto vyhláškou.

(3)    Do zařízení k provozování sběru nebo výkupu využitelných odpadů.

 

Čl. 9

Nebezpečný komunální odpad

 

(1)      Nebezpečné komunální odpady odkládají fyzické osoby ve sběrném dvoře,  při mobilním svozu nebezpečného odpadu (viz čl. 16), prošlé léky v lékárnách, monočlánky ve vybraných prodejnách a objektech.

(2)      Jednotlivé druhy nebezpečných  komunálních odpadů musí být od sebe odděleny a odevzdávány zvlášť.

 

Čl. 10

Rostlinný odpad

 

Rostlinný odpad fyzické osoby zneškodňují dle množství, objemu, váhy a složení výběrem z těchto způsobů:

(1)    Kompostují na vlastním pozemku.

(2)     Odkládají na stanoviště sběrných nádob nebo na místa pro přistavení sběrných nádob ke svozu v termínu určeném harmonogramem svozu a za podmínek stanovených touto vyhláškou. 

(3)    Omezené množství (50 kg za osobu čtvrtletně) lze odložit bezplatně ve sběrném dvoře, za podmínek stanovených provozním řádem; váhové množství nad stanovený limit je zpoplatňováno.

(4)    Větší množství nebo větší a těžší objemy zneškodňují v příslušných zařízeních k využívání nebo odstraňování odpadů (např. kompostárna, skládka  apod.).

 

Čl. 11

Zbytkový odpad

 

(1)      Zbytkový odpad je shromažďován do sběrných nádob určených ke shromažďování zbytkového odpadu.

(2)      Do sběrných nádob je zakázáno odkládat odpad, který musí být vytříděn, látky ovlivňující manipulaci s nádobou např. kapaliny, kameny nebo lehce přilnavé látky (lepidla, dehet, asfalt apod.).

(3)      Nádoby, u kterých nebudou dodrženy podmínky stanovené v předchozím odstavci nebo jejichž  obsah nebude možné vysypat (zhutnění, udupání, zamrznutí, nadměrná váha apod.), nebudou vyvezeny do doby zjednání nápravy.

(4)      Svoz sběrných nádob se zbytkovým odpadem se  uskutečňuje minimálně jedenkrát týdně a provádí jej k tomu pověřená osoba.

(5)      Ve výjimečných případech ( technická závada svozu, nesjízdnost komunikace apod.) lze zbytkové odpady odložit  na stanoviště vedle sběrných nádob zabalené v nepoškozených, pevných  igelitových pytlích, zavázaných tak, aby je bylo  možné snadno naložit a nezpůsobovaly hygienické závady a znečišťování stanoviště a jeho okolí.

 

Čl. 12

Objemný odpad

 

Objemný odpad odkládají nebo zneškodňují fyzické osoby dle množství, objemu, váhy apod. výběrem z těchto způsobů:

(1)    Ve sběrném dvoře.

(2)    Na stanoviště sběrných nádob nebo na místa pro přistavení sběrných nádob ke svozu v termínu určeném harmonogramem svozu a za podmínek stanovených touto vyhláškou. 

(3)    Větší množství zneškodňují v příslušných  zařízeních k využívání nebo odstraňování odpadů (např. skládka, spalovna apod.).

 

 

Čl. 13

Stavební odpad

 

(1)       Stavební odpad  odkládají fyzické osoby úplatně do zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů.

(2)      Bezplatně lze odložit pouze omezené množství (50 kg za osobu čtvrtletně) ve sběrném dvoře (váhové množství nad stanovený limit  hradí fyzické osoby provozovateli sběrného dvora dle jeho ceníku).

 

Čl. 14

Sběrný dvůr

 

(1)     Sběrný dvůr je místo určené pro odkládání nebezpečných odpadů a  provozním řádem určených tříděných komunálních odpadů.

(2)      Při odkládání odpadu do sběrného dvora  jsou fyzické osoby povinny prokázat svou totožnost a  předložit doklad o zaplacení poplatku za provoz systému.

(3)      Množství rostlinného a stavebního odpadu, které je možno odložit ve sběrném dvoře bez dalšího poplatku je omezeno na 50 kg na osobu čtvrtletně.

(3) Množství rostlinných a stavebních odpadů  nad  výše stanovený limit  hradí fyzické osoby provozovateli sběrného dvora dle jeho ceníku.

 

Čl. 15

Harmonogramem svozu

 

(1)      Sbírané složky komunálního odpadu, svozové dny a doplňující podmínky třídění a svozu jsou stanovovány každoročně v harmonogramu svozu pro příslušný kalendářní rok a tvoří každoročně obměňovanou přílohu č. 2 této vyhlášky.

(2)      Pokud dojde k rozšíření harmonogramu svozu o některou doplňující složku vybraného druhu tříděného odpadu během roku, budou občané včas informování letákem a místním tiskem.

(3)      Fyzické osoby mohou vytříděné složky komunálního odpadu  odložit na stanoviště svých sběrných nádob nebo na místo pro přistavení svých sběrných nádob ke svozu vždy v předvečer svozového dne v souladu s harmonogramem a dále  za následujících podmínek:

a)                  odpad nesmí  omezovat  průchodnost a průjezdnost komunikací,

b)                  odpad nesmí znečišťovat   veřejná prostranství a komunikace, způsobovat hygienické závady, ohrožovat zdraví a  bezpečnost osob a dopravy.

c)                  množství odpadu, jednorázově odkládaného ke svozu tříděného odpadu dle harmonogramu je omezeno na 50 kg rostlinných odpadů a 100 kg objemných odpadů (max. váha 1 ks je 80 kg).

d)                   rostlinný   odpad,   např.  větve,  tráva apod.  musí být svázán nebo zabalen tak, aby jej bylo možno  snadno  uchopit  a naložit (max. váha 1 balení je 25 kg);  nesmí být shnilý.

(4)  V případě, že odpad  nebude svezen (např. z důvodu nesplnění některé z podmínek dle odst. 3 písm. c) a d) tohoto článku) je fyzická osoba, která odpad na stanoviště nebo na místo pro přistavení sběrné nádoby ke svozu odložila,  povinna odpad nejpozději následující den po svozovém dni   odklidit.  

 

Čl. 16                                                                                   

 Mobilní svoz nebezpečných odpadů

 

(1)    Je organizován max. 2 x do roka, je určen pro občany Kutné Hory jako doplnění možnosti odložit vytříděné nebezpečné složky komunálního odpadu, pokud prokáží svou totožnost a předloží doklad o zaplacení poplatku za provoz systému.

(2)    O termínech, času, stanovištích  a podmínkách, za kterých bude svoz prováděn, budou občané včas informování letákem a prostřednictvím místního tisku.

 

Čl. 17

Městské odpadkové koše

 

(1)         Městské odpadkové koše, svážené v rámci systému a rozmístěné na veřejných prostranstvích města, jsou určeny pouze k odložení drobného odpadu vzniklého během pohybu fyzických osob po veřejných prostranstvích města.

(2)         Do odpadkových košů na veřejných prostranstvích  je zakázáno  odkládat komunální odpad vzniklý v domácnostech.

(3)  Do odpadkových košů na veřejných prostranstvích je zakázáno odkládat odpady z podnikání, včetně odpadů podobných komunálním, které vznikly z činnosti osob během pracovní doby v objektech  a provozovnách fyzických a právnických osob oprávněných k podnikání.

 

Čl.18

Autovraky

 

Fyzická osoba zbavující se autovraku  je povinná ho předat pouze osobě, která je provozovatelem zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.

 

 

 


Oddíl V.

 

OSTATNÍ USTANOVENÍ

 

Čl. 19

Shromažďování,  svoz a zneškodňování

komunálních odpadů při veřejných akcích

 

       Pořadatelé veřejných kulturních, obchodních, sportovních a jiných akcí jsou povinni umisťovat dostatečný počet nádob na odpady v místech konání akcí (aby návštěvníci těchto akcí měli dostatek možností pro odložení drobného odpadu, který během akce vznikl),  jakož i zajistit úklid těchto míst a odvoz a zneškodnění všech odpadů z místa konání.

 

 

Čl. 20

Sankce

 

(1)      Kontrolou dodržování povinností stanovených touto vyhláškou jsou pověřeny orgány Města, zejména Městská policie a odbor životního prostředí Městského úřadu Kutná Hora.

(2)      Porušení povinností vyplývajících z této vyhlášky bude postihováno dle  příslušných právních předpisů, zejména dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů.

 

Čl. 21

Účinnost

 

        Tato vyhláška nabývá účinnosti  z důvodu obecného zájmu, kterým je změna legislativy , platná od 1.1. 2002, jejím vyhlášením  dne 28. 2. 2002.

 

Čl. 22

Zrušující ustanovení

 

(1)    Zrušují se obecně závazné vyhlášky:

a)   č. 1/01, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a  zneškodňování komunálních odpadů a systém nakládání s rostlinným a stavebním odpadem,

b)      č. 8/01,  o změnách a doplnění vyhlášky č. 1/01, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a  zneškodňování komunálních odpadů a systém nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.

 

 

 

 

Květoslav Hlavatý

starosta města Kutná Hora

 

 

Ing. Jindřich Bartoň                                                                 Ivo Šalátek

zástupce starosty města                                                      zástupce starosty města