Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora

č. 9/2004

kterou se zřizuje městská policie v Kutné Hoře

 

 

            Zastupitelstvo města Kutná Hora se usneslo dne 26. 10. 2004 vydat podle ustanovení § 35a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

 

Úvodní ustanovení

 

1.      Zřizuje se Městská policie Kutná Hora (dále jen „městská policie)

 

2.      Městská policie je orgánem města Kutná Hora

 

Článek 2

 

Hlavní úkoly městské policie

 

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města Kutná Hora a plní další úkoly, stanovené zvláštními právními předpisy.

 

Článek 3

 

Organizace městské policie

 

Organizační strukturu městské policie stanoví pracovní řád městské policie schválený Radou města Kutná Hora.

 

Článek 4

 

Stejnokroj a označení motorových vozidel

 

1.      Stejnokroj strážníků a označení motorových vozidel musí obsahovat jednotné prvky v souladu s příslušnou vyhláškou Ministerstva vnitra ČR.

 

2.      Podrobnosti o stejnokroji, jakož i o jeho nošení, stanoví Zastupitelstvo města Kutná Hora obecně závaznou vyhláškou.

 

Článek 5

 

Společná a závěrečná ustanovení

 

1.      Ruší se vyhláška o zřízení městské policie č. 1/1992

 

2.      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. 11. 2004

 

 

 

Ivo Šalátek

starosta města

 

                           MVDr. Václav Vančura                                                                                                                   Bohumil Dvořák

                                  místostarosta                                                                                                                               místostarosta