Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora

č.  10/2004

o stejnokroji strážníků městské policie v Kutné Hoře

 

 

            Zastupitelstvo města Kutná Hora se usneslo dne 26. 10. 2004 vydat podle ustanovení § 35a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

ODDÍL PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Čl. 1

Předmět úpravy

 

Touto vyhláškou se stanoví

 

a) způsob  vnějšího  označení  Městské policie Kutná Hora (dále jen "městské policie"),  vzory  stejnokrojů strážníků městské policie (dále jen "strážníků") a zvláštního  barevného provedení a označení služebních vozidel )

 

 

ODDÍL DRUHÝ

VNĚJŠÍ OZNAČENÍ MĚSTSKÉ POLICIE

 

Čl.2

Způsob vnějšího označení strážníků

 

1.      Strážníci, kteří nosí  stejnokroj 01, jsou na rukávě stejnokroje označeni nášivkou s názvem města, která je složena se znaku města Kutná Hora a nápisem "MĚSTSKÁ POLICIE KUTNÁ HORA" ve žlutém orámování na  podkladě černé barvy, (dále  jen "rukávový  znak"). Vzor rukávového znaku je vyobrazen v příloze č. 1 obr. 1.

 

2.   Strážníci, kteří nosí pracovní stejnokroj 02 a kombinézu 03, jsou označeni rukávovým znakem a dále na bundě a kombinéze bílým nápisem "MĚSTSKÁ  POLICIE", který tvoří bílá  písmena  na tmavém  podkladě. Vzor bílého nápisu "MĚSTSKÁ POLICIE" je vyobrazen v příloze č. 1 obr. 2.

 

Čl. 3

Odznaky městské policie

 

1.      Vzory odznaků městské policie jsou upraveny z.č. 553/1991 Sb. a Vyhláškou MV ČR.

 

Čl. 4

Vzory  stejnokrojů

 

1.      Stejnokroje  tvoří  sestavy   součástí   výstroje určené  pro jednotné vystrojení  strážníků. Vnější vzhled   stejnokrojů   je  charakterizován  barvou a  střihem stejnokrojů,  vnějším  označením  a  odznaky  městské policie.

 

2.      Stejnokroje  se  podle  účelu  použití  vyskytují v různých druzích a různých sestavách součástí  výstroje.Vzory  stejnokrojů jsou vyobrazeny v příloze č. 2.

 

3.      Další podrobnosti o jednotlivých výstrojích součástích stejnokroje a jejich nošení upravuje pracovní řád MĚSTSKÉ POLICIE.

 

 

Čl. 5

Umístění vnějšího označení a odznaků policie

na  stejnokroji

 

 

1.      Při nošení stejnokroje je nášivka s názvem města na záloktí levého rukávu, (dále jen rukávový znak).

 

2.      Při nošení  pracovního stejnokroje 03 a kombinézy 03 je rukávový znak umístěn obdobně, jak je uvedeno  v odstavci 1. Dále na levé straně prsou a  na zádech bundy a kombinézy strážníka je bílý nápis "MĚSTSKÁ POLICIE".

 

 

Čl. 6

 

1.      Ke  stejnokrojům uvedeným  v čl. 5 odst.  1 a 2 se mohou používat  další součásti  výstroje např. reflexní, ochranné nebo jiné prostředky doplněné nápisem "MĚSTSKÁ POLICIE".

 

 

Čl. 7

Zvláštní barevné provedení a označení  vozidel městské policie

 

1.      Barevné provedení a označení  vozidel městské policie je upraveno  Vyhláškou MV ČR.

      

 

ODDÍL TŘETÍ

 

PROKAZOVÁNÍ PŘÍSLUŠNOSTI K MĚSTSKÉ POLICII A K PLNĚNÍ ÚKOLŮ MĚSTSKÉ POLICIE

 

 

Čl. 8

Prokazování příslušnosti k městské policii

 

1)    Prokazování příslušnosti k městské policii je upraveno zákonem č. 553/1991 Sb.

 

Čl. 9

Společná a závěrečná ustanovení

 

 

 

1)    Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. 11. 2004

 

 

 

 

 

 

 

Ivo Šalátek

starosta města

 

 

 

                                                                                              MVDr. Václav Vančura                                                          Bohumil Dvořák

                                                                                                          místostarosta                                                                 místostarosta