MĚSTO  KUTNÁ  HORA

ŘÁD veřejného pohřebiště

 

Rada města Kutná Hora se na svém zasedání dne 8. října 2003  usnesla pod číslem usnesení  1036  vydat na základě § 10 písm. a), § 84 odst. 2 písm. i) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. a § 19 citovaného zákona tento řád veřejného pohřebiště.

 

V tomto řádu  budou používány legislativní zkratky pro

·     řád veřejného pohřebiště dále jen “řád”

·     veřejné pohřebiště dále jen “pohřebiště”

·     zákon o pohřebnictví dále jen “zákon”

·     správce pohřebiště dále jen “správce”

·     Krajská hygienická stanice Stč.kraje dále jen “hygienik”

 

 

Čl.1

ÚVODNÍ  USTANOVENÍ

1.     Ustanovení  řádu se vztahují na  pohřebiště v obvodu města Kutné Hory :

         hřbitov U Všech Svatých v České ul.             p.č. 4057  k.ú. Kutná Hora

         evangelický hřbitov                                           p.č. 4051  k.ú.Kutná Hora

         hřbitov U Svaté Trojice                                     p.č. 4415  k.ú. Kutná Hora

         hřbitov v Malíně                                                 p.č. 408    k.ú. Malín

         hřbitov v Sedlci                                                  p.č. 395    k.ú. Sedlec

         hřbitov na Kaňku                                               p.č. 3        k.ú.  Kaňk

2.     Město Kutná Hora jako provozovatel pohřebišť v Kutné Hoře zajišťuje jejich provozování v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona  prostřednictvím právnické osoby :

Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.

Provozovna správy hřbitova je umístěna na hřbitově  U Všech Svatých v Kutné Hoře,  České ul. čp. 793.

 

Čl. 2

Provozní doba pohřebiště

 

Pohřebiště jsou veřejnosti přístupná takto  :

leden - únor                                         7 - 17 hod.

březen - duben                                    7 - 19 hod

květen - září                                         6 - 20 hod.

říjen                                                       7 - 18 hod.

listopad - prosinec                              7 - 17 hod.

Každý návštěvník pohřebiště je povinen před stanovenou uzavírací hodi­nou bez zvláštního upozornění pohřebiště opustit.

Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce v nutných případech (náledí, vichřice, údržba dřevin, úprava cest, atd.) omezit nebo zakázat.

Čl. 3

pořádek NA POHŘEBIŠTI

 

1.     Návštěvníci pohřebiště jsou povinni chovat se způsobem odpovídajícím pietě místa, není dovoleno dělat   hluk, odhazovat odpadky, vstupovat na hrobová místa nebo hrobky.

2.     Je zakázáno vstupovat na vsypovou loučku a umisťovat na ni květiny nebo svíčky, nebo jinak označovat místo vsypu. 

3.     U kolumbárií není dovoleno umisťovat vázy, svíčky , lampičky , věnečky, kytice mimo prostor skřínky.

4.     Odpadky a jiné podobné předměty (uschlé kytice, věnce, listí apod.) musí být odkládány pouze na místech k tomu určených. Odpady se nesmí spalovat. Do nádob určených na odpad ze hřbitovů je zakázáno ukládat domovní odpad.

5.     Dětem do 10 let je přístup na pohřebiště dovolen pouze v doprovodu dos­pělých osob.

6.     S motorovými a jinými vozidly lze na pohře­biště vjíždět pouze se souhlasem správce.

Chodci mají vždy přednost před vozidly.

7.     Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

8.     Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

9.     Z hygienických důvodů je zakázáno na pohřebištích pít vodu z místních rozvodů. Tato voda je nepitná a může být použita pouze pro zálivku nebo mytí hrobů. Není dovoleno plnit tuto vodu do nádob a odnášet z pohřebišť.

10.  Správce může odstranit květiny a ostatní výzdo­by, které jsou již suché, uvadlé a nebo které ruší  vzhled pohřebiště.

11.  Rozsvěcovat vzpomínková světla na pohřebišti je povoleno pouze v uzav­řených svítilnách nebo skleněných krytech. Nádoby s petrolejem není dovoleno ponechávat na pohřebišti.

12.  Zřizovat schránky na nářadí a ponechávat nádoby u hrobek a hrobů není povoleno.

13.  Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce.

Čl. 4

rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

 

Správce  poskytuje zejména tyto služby :

·     výkopové práce související  s pohřbením a exhumací,

·     provádění exhumací,

·     ukládání a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků,

·     správu a údržbu  pohřebiště, včetně cest, rozvodů vody a zeleně na hřbitovech,

·     zajišťování likvidace odpadu,

·     pronájem hrobových míst,

·     údržbu a úpravu hrobových míst,

·     půjčování nářadí,

·     vedení  evidence hrobových míst a uložených lidských ostatků,

·     zajišťování provozu veřejných WC na hřbitově Všech Svatých,

·     zajišťování obsluhy a propůjčování smuteční obřadní síně a márnice na hřbitově Všech Svatých.

Čl. 5

UKLÁDÁNÍ  LIDSKÝCH pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků, exhumace

 

1.     Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených s exhumací.

2.     Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce a způsobem který stanoví.

3.     Pro pohřbívání do hrobů musí být použity pouze takové rakve, které se v zemi rozloží ve stanovené tlecí době. Nesmí obsahovat díly z nerozložitelných materiálů (umělé hmoty, hliník, měď, keramika) a při jejich výrobě nesmí být použity toxické látky.

4.     Pro pohřbívání do hrobek musí být použity rakve z tvrdých  dřev s poloviční zinkovou vložkou nebo kovové s nepropustným dnem.

5.     Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny identifikačním štítkem. Před uložením do hrobu nebo hrobky musí být rakev pevně uzavřena.

6.     Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce provádět pouze se souhlasem hygienika. Stanovisko hygienika obstarává objednavatel.

 

Čl. 6

tlecí doba

 

Tlecí doba  pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů je stanovena se souhlasem hygienika na jednotlivých hřbitovech takto :

·     hřbitov U Všech Svatých            10 let

·     evangelický hřbitov                     11 let

·     hřbitov Sedlec                               10 let

·     hřbitov Malín                                10 let

·     hřbitov Kaňk                                 10 let

·     hřbitov U Svaté Trojice               13 let

 

Čl. 7

zřizování  hrobového zařízení  a PROVÁDĚNÍ  PRACÍ na pohřebišti

 

1.     K vybudování jakékoliv stavby na pohřebišti nebo k úpravě stavby již existující (zejména hrobky, náhrobku, rámu apod.) je třeba předchozího souhla­su správce. Provádějící se musí podřídit pokynům správce pokud jde o rozměry a tvar stavby, bezpečnost návštěvníků hřbitova, provedení výz­doby nebo druh použitého materiálu.

2.     Při provádění veškerých prací na pohřebišti musí být dodrženy podmínky dané správcem, zejména respektovat důstojnost místa, neomezovat návštěvníky pohřebiště nebo nájemce hrobových míst, dbát ochrany zeleně a nepoškozovat  hrobová místa.

3.     Po ukončení prací je provádějící povinen postarat se na svůj náklad o úklid okolí a odklizení zbylého materiálu.

4.     Vybudované stavby nelze bez souhlasu správce odstraňovat. Bez povolení  nelze z pohřebiště vynášet části náhrobků, hrobové ozdoby apod.

 

                V zásadě platí pro provádění staveb :

·     hrobové zařízení hrobu

                a/ základy náhrobků musí být provedeny do nezamrzající hloubky a musí být dimenzo­vány se zřetelem na únosnost půdy; minimální hloubka je 50 cm,

                b/ při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno,

                c/ uličky mezi hroby musí být nejméně 30 cm,

                d/ hrany rámu musí být v jedné přímce s hranami rámů sousedních,

                e/ jednotlivé kusy musí být mezi sebou kotveny nebo spojeny čepy,

·     hrobové zařízení hrobky

                a/ dno hrobky musí být nejméně 50 cm nad hladinou spodní vody,

                b/ světlost hrobky musí být zachována v rozměrech nejméně 90 cm x 220 cm,

                c/ uličky mezi hrobkami musí být nejméně 30 cm,

                d/ jednotlivé kusy musí být mezi sebou kotveny nebo spojeny čepy,

         e/ maximální hloubka výkopu pro hrobku je 260 cm,

         f/ stěny hrobky z cihel musí mít šířku min. 30 cm, při použití litého betonu min. 15 cm, základy musí být min. 50 cm hluboké a v šíři vyzdívky,

         g/ dno hrobky musí zůstat alespoň zčásti propustné,

         h/ při použití krycí desky na zastropení hrobky spáry vyplnit trvalými tmely, při použití  překladů spáry zabetonovat a povrch zaizolovat; nosnost stropu  musí být min.

             100 kg/m2,

         i/ všechny kovové prvky uvnitř hrobky musí být opatřeny antikorozními nátěry.

Čl. 8

Sankce

Porušení tohoto řádu bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Čl. 9

Zrušovací Ustanovení

Zrušuje se  Řád pro pohřebiště ze dne 1.9.2002 ke dni 31.10.2003.

Čl. 10

účinnost

Tento Řád veřejného pohřebiště  nabývá účinnosti 1.11.2003.

 

Ivo Šalátek

starosta města

Bohumil Dvořák                                                                                                                                        MVDr.Václav Vančura

místostarosta                                                                                                                                                     místostarosta