Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora

  č.  3  / 2013

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo města  Kutná Hora se na svém zasedání dne 29.10.2013 usnesením č. 182/13  usneslo vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a d) a  § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku : 

 

 

 

Článek 1 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 09/2011 o stanovení míst na kterých je provozování sázkových her a loterií a jiných podobných her zakázáno.

 

 

 

 

Článek 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá  účinnosti  15. dnem po jejím vyhlášení.

. 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Ivo Šanc CSc.

        starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Franc                                                                        Mgr. Dana Vepřková

místostarosta                                                                              místostarostka