OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

 

č.    4  / 2006

 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 7/2005

o závazné části Územního plánu města Kutná Hora

 

Zastupitelstvo města Kutná Hora v souladu s ustanoveními § 35 odst. 3 písm. a), § 84 odst. 2. písm. i) a § 104 odst. 2 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích a § 29 odst. 3 Stavebního zákona vydává obecně závaznou vyhlášku  č.     4 / 2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 7/2005 o závazné části Územního plánu města Kutná Hora

 

Článek 1

 

Účel vyhlášky

 

( 1 )  Tato  vyhláška  mění  a  doplňuje  obecně  závaznou  vyhlášku  města  Kutná Hora  číslo  

7/2005  o  závazné   části   Územního  plánu  města  Kutná  Hora,   který   byl   schválen usnesením Městského zastupitelstva č. 130/01 dne 12. června 2001.

        

 

Článek 2

 

Rozsah platnosti vyhlášky

 

( 1 )  Vyhláška platí pro správní území města Kutná Hora.

 

( 2 ) Vyhláška se vydává na dobu neurčitou a může pozbýt platnost pouze novou vyhláškou k   následným změnám schváleného Územního plánu centrální zóny města Kutná Hora nebo novou schválenou územně plánovací dokumentací.

 

 

Článek 3

 

Změny ve využití ploch

 

( 1 ) Příslušné změny ve využití ploch jsou obsaženy v územně plánovací dokumentaci »Územní plán  

města Kutné Hory – Změna č. 3«. Dokumentace změny č. 3. územního plánu města Kutné Hory obsahuje část textovou a část grafickou. Textová část obsahuje 1. Základní údaje, 2. Řešení změny č. 3. územního plánu města Kutné Hory, 3. Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení změny č. 3. na životní prostředí, 4. Vyhodnocení důsledků řešení změny č. 3. na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa. Grafická část se skládá z výkresů „Návrh využití sídla a krajiny (hlavní výkres– lokality 3.01 a 303, 3.06, 3.11, 3.16, 3.24“ a „Vyhodnocení záboru ZPF a pozemků určených k plnění funkcí lesa“. Výkresy zobrazují jen dílčí části území, kterých se týká změna č. 3. územního plánu města Kutné Hory. 

 

Článek 4

 

Veřejně prospěšné stavby, plochy prospěšných staveb a asanačních úprav

 

( 1 ) Územně plánovací dokumentace »Územní plán města Kutné Hory – Změna č. 3 «  nevymezuje nové veřejně prospěšné stavby.

 

 

 

Článek 5

 

Účinnost vyhlášky

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 29.12. 2006

 

 

 

 

 

 

Ing. Benada Tomáš                                                                                                Š a l á t e k   Ivo                              MvDr. Vančura Václav

místostarosta města                                                                                                  starosta města                                místostarosta města