Ohlášení

o ztrátě, odcizení, poškození nebo zneužití cestovního dokladu

 

VYPLNÍ OBČAN

 

 

Příjmení: ..................................................... Jméno/jména ........................................................................

 

Rodné příjmení: ........................................... Rodné číslo .........................................................................

 

Datum narození: ........................................... Místo narození ...................................................................

 

Trvalý pobyt: .............................................................................................................................................

 

Důvod ztráty nebo odcizení (uveďte místo, přesnou dobu a další okolnosti): ..........................................

 

....................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Beru na vědomí, že dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech):

 

Držitel je povinen  dle uvedeného zákona:

 

§ 32 odst. 1 písm. a) – s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením nebo  zneužitím,

§ 32 odst. 1 písm. b) – odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy, orgánu příslušnému k jeho vydání, matričnímu úřadu, zastupitelskému úřadu nebo neprodleně na vyžádání orgánům policie,

§ 33 odst. 1 – kdo získá cestovní doklad jiného občana, je povinen jej neprodleně odevzdat  orgánu příslušnému k jeho vydání , popřípadě matričnímu úřadu, nejbližšímu útvaru policie nebo zastupitelskému úřadu. Tuto povinnost má i ten, kdo má nebo získá cestovní doklad osoby, která zemřela nebo byla prohlášena za mrtvého, popřípadě ten, kdo ohlásil ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu, jestliže dosavadní cestovní doklad nalezne nebo jej získá zpět jinou cestou.

 

Přestupky  dle shora uvedeného zákona

 

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:

§ 34a odst. 1 písm. a)  - poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,

§  34a   odst.  1 písm.    b) – neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu,

§ 34a  odst. 1 písm.  e) – neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu,

§ 34a    odst.  1 písm.  f) – neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy,

§ 34a  odst. 1 písm. g) – neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem,

§ 34a   odst. 1  písm.  h) – úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije cestovní doklad,

§ 34a   odst. 2 – za přestupek podle odstavce 1  lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

 

 

V ……………………… dne: .......................................... Podpis občana ................................................

 

 

 

 

 

 

-         2   -

 

 

 

 

VYPLNÍ ÚŘAD

 

Vyhrazeno pro úřední záznamy správního obvodu obce s rozšířenou působností.

 

 

Číslo ztraceného dokladu: ................................................................................................................

 

Datum vydání dokladu: ................................ vydal: ........................................................................

 

Cestovní doklad nalezen a vrácen dne: ...........................................................................................

 

Další záznamy: ...................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................                      ................................................................

                  razítko úřadu                                                     podpis pracovníka