znak

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo nám. 552,284 01 Kutná Hora, IČO: 00236195
Odbor obecní živnostenský úřad
sídlo živnostenského úřadu: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 247, 327 710 111*, fax: 327 710 258
e-mail: zivnost@kutnahora.cz,
ID: b65bfx3

 www.mu.kutnahora.cz

 

 

 

Zveřejňování informací o kontrolách v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) za rok 2015

 

 

Okruh kontrol – vybraná ustanovení:

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen ŽZ), v platném znění

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění

Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu

Včetně dalších zvláštních předpisů např.:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zákon č. 159/1999 Sb., o cestovním ruchu v platném znění, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů a další.

 

Kontrolované osoby:

Fyzické osoby:           - provedeno celkem 700 šetření, z toho 350 živnostenských kontrol

                                   - porušení zjištěno ve 114 případech

                                   - uloženy blokové pokuty v celkové výši 61 500,- Kč

Právnické osoby:        - provedeno celkem 197 šetření, z toho 118 živnostenských kontrol

                                   - porušení zjištěno v 39 případech

                                   - uloženy blokové pokuty v celkové výši 18 600,- Kč

Zahraniční osoby:       - provedeno celkem 19 šetření, z toho 12 živnostenských kontrol

                                   - porušení zjištěno v 5 případech

                                   - uloženy blokové pokuty v celkové výši 5 900,- Kč

 

Nejčastěji zjištěné nedostatky:

§ 17 odst. 3 ŽZ – neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně předem živnostenskému úřadu – v návaznosti na § 31 odst. 16 ŽZ – neoznámení adresy pro vypořádání pohledávek nejpozději ke dni ukončení provozování živnosti v provozovně živnostenskému úřadu,

§ 17 odst. 7, 8, 9 ŽZ – neoznačení nebo neúplné označení provozovny,

§ 31 odst. 2 ŽZ – neoznačení nebo neúplné označení sídla,

§ 49 odst. 1 ŽZ – neoznámení změny sídla.

 

Místa kontrol:

Šetření a kontroly byly prováděny v sídlech a provozovnách ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Město Kutná Hora.