Příloha č. 3  k zákonu  č. 455/1991 Sb.

 

KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI

(K § 26 a 27)

 

Předmět podnikání

Požadovaná odborná a jiná

zvláštní způsobilost podle

§ 27 odst. 1 a 2

Podmínky, jejichž splnění se

vyžaduje podle

§ 27 odst. 3

Orgán státní správy,

který se vyjadřuje k žádosti

o koncesi

Poznámka

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Výroba a úprava

kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny

a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)

a)  vysokoškolské vzdělání

ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném

na potravinářskou technologii, chemii, zemědělství, farmacii, lékařství nebo veterinární lékařství, nebo

b)  vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném

na potravinářskou technologii, chemii, zemědělství, farmacii nebo veterinární lékařství

a 3 roky praxe v oboru, nebo

c)  střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání

 

Ministerstvo

zemědělství

zákon č. 61/1997 Sb., o lihu

a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,

o živnostenském podnikání

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona

č. 587/1992 Sb.,

o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů


 

 

 

zaměřeném

na potravinářskou technologii, chemii, zemědělství, nebo v oboru laborant pro farmaceutickou výrobu a 3 roky praxe v oboru, nebo

d)  osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vyda zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 3 roky

praxe v oboru, nebo

e)  doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e) živnostenského zákona

 

 

 

Výroba a úprava lihu

sulfitového nebo lihu syntetického

a)  vysokoškolské vzdělání

ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na chemii, nebo

b)  vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chemii

 

Ministerstvo průmyslu

a obchodu

zákon č. 61/1997 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů


 

 

 

a 3 roky praxe v oboru,

nebo

c)  střední vzdělání s maturitní zkouškou v  oboru vzdělání zaměřeném na chemii

a 3 roky praxe v oboru, nebo

d)  osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 3 roky

praxe v oboru, nebo

e)  doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e) živnostenského zákona

 

 

 

Výzkum, vývoj, výroba,

ničení, zneškodňování, zpracování, nákup

a prodej výbušnin

pro výzkum, vývoj, výrobu

a zpracování výbušnin: vysokoškolské vzdělání ve studijním programu

a studijním oboru zaměřeném na technické vědy nebo technologie;

spolehlivost podnikatele nebo

statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu*)

Český báňský úřad **)

*) § 1 odst. 5 zákona

č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech

a organizacích České


 

 

 

pro ničení a zneškodňování

výbušnin:

oprávnění nebo průkaz pyrotechnika vydané obvodním báňským úřadem a věk nejméně

21 let;

 

pro nákup a prodej výbušnin: oprávnění nebo průkaz pyrotechnika nebo střelmistra nebo odpalovače ohňostrojů vydané obvodním báňským úřadem nebo  oprávnění technického vedoucího odstřelů vydané Českým báňským úřadem

 

 

a Slovenské Federativní

Republiky, České republiky a Slovenské republiky

 

**) § 23, 35, 36 zákona

č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách

a o státní báňské správě, ve znění zákona

č. 542/1991 Sb.

Vývoj, výroba, opravy,

úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva

pro vývoj, výrobu, opravy,

úpravy, znehodnocování a ničení zbraní:

a)  vysokoškolské vzdělání ve studijním programu

a studijním oboru zaměřeném na technické vědy nebo technologie a 3 roky praxe v oboru, nebo

b)  vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na technické vědy nebo technologie a 3 roky praxe v oboru, nebo

c)  střední vzdělání s maturitní

spolehlivost podnikatele nebo

statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu*),

pro nabývání výbušnin

a výbušných předmětů**)

a provádění činností s nimi musí podnikatel nebo odpovědný zástupce podnikatele splňovat odbornou způsobilost stanovenou pro obor výzkum, vývoj, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin, a to přiměřeně rozsahu živnostenského oprávnění

pro vývoj, výrobu,

ničení, znehodnocování střeliva Český úřad pro zkoušení zbraní

a střeliva***)

*) § 1 odst. 5 zákona

č. 451/1991 Sb.

 

**) § 21 odst. 1 a 2 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 Sb.

 

***) pro vývoj, výrobu, ničení a znehodnocování střeliva § 17 odst. 3 písm. k) zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva

a pyrotechnických předmětů a o změně


 

 

 

zkouškou v oboru vzdělání

s technickým zaměřením a 3 roky praxe v oboru, nebo

d)  střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání puškař nebo nástrojař

a 3 roky praxe v oboru, nebo

e)  osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru;

 

pro nákup, prodej, přepravu, půjčování a uschovávání zbraní a střeliva:

a)  vysokoškolské vzdělání ve studijním programu

a studijním oboru zaměřeném na  ekonomii,

 

 

zákona č. 288/1995 Sb.,

o střelných zbraních a střelivu

(zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona

č. 368/1992 Sb.,

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona

č. 155/2010 Sb.


 

 

 

vojenství, policii, technické

vědy nebo technologie

a 1 rok praxe v oboru, nebo b)   vyšší odborné vzdělání

v oboru vzdělání zaměřeném na ekonomii, vojenství, policii, technické vědy nebo technologie

a 2 roky praxe v oboru, nebo

c)  střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým, ekonomickým, vojenským

nebo policejním zaměřením a 2 roky praxe v oboru,

nebo

d)  střední vzdělání s výučním listem v oboru  vzdělání prodavač se specializací

na zbraně a střelivo

nebo v příbuzném oboru

a 3 roky praxe v obchodní činnosti se zbraněmi

a střelivem, nebo

e)  střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání puškař nebo nástrojař

a 3 roky praxe v oboru a nebo 1 rok praxe

v obchodní činnosti se zbraněmi a střelivem, nebo

 

 

 


 

 

 

f)   osvědčení o rekvalifikaci

nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky

praxe v oboru;

 

pro výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení střeliva:

odborná způsobilost stanovená pro vývoj, výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování

a ničení zbraní, oprávnění nebo průkaz pyrotechnika a věk nejméně 21 let;

 

pro vývoj střeliva: vysokoškolské vzdělání ve studijním programu

a studijním oboru zaměřeném na technické vědy nebo technologie, studijní obor teorie

 

 

 


 

 

 

a technologie výbušnin a 3 roky

praxe v oboru

 

 

 

Nákup a prodej,

půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava,

znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu

a)  vysokoškolské vzdělání

ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na technické vědy, ekonomii, vojenství nebo policii a věk nejméně

21 let, nebo

b)  vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na technické vědy, ekonomii, vojenství nebo policii a věk nejméně

21 let, nebo

c)  střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem v oboru vzdělání

s technickým, ekonomickým, vojenským nebo policejním zaměřením a věk nejméně 21 let, nebo

d)  osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,

bezúhonnost všech

zaměstnanců

6 odst. 2 zákona

č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 155/2010 Sb.)

souhlas krajského

ředitelství Policie České republiky

§ 3 odst. 2 zákona

č. 310/2006 Sb.,

o nakládání s některými věcmi využitelnými

k obranným

a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon

o nakládání

s bezpečnostním materiálem)


 

 

 

nebo ministerstvem, do

jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a l rok praxe v oboru a věk nejméně 21 let

 

 

 

Výroba tepelné energie

a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci*) realizovaná ze zdrojů tepelné energie

s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad

50 kW

a)  vysokoškolské vzdělání

ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na technické vědy a 3 roky praxe

v oboru, nebo

b)  vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání

s technickým zaměřením a 6 roků praxe v oboru, nebo

c)  střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým zaměřením

a 6 roků praxe v oboru;

 

u zdrojů tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně a samostatného rozvodného zařízení tepelné energie s instalovaným výkonem do 1 MW včetně postačuje:

a)  střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělá

s technickým zaměřením

fyzická nebo právnická osoba,

která žádá o udělení koncese a není držitelem licence

na výrobu tepelné energie

a licence na rozvod tepelné energie,*) musí prokázat, že má technické předpoklady

k zajištění výkonu koncesované činnosti,**) a že touto činností nedojde

k ohrožení života a činnosti osob, majetku či zájmu

na ochranu životního prostředí. Fyzická nebo  právnická osoba, která žádá o udělení koncese, musí mít uzavřeno pojištění odpovědnosti.

Státní energetická

inspekce

*) zákon č. 458/2000 Sb.,

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

**) § 9 vyhlášky č. 426/2005 Sb., o podrobnostech

udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

 


 

 

 

a 3 roky praxe v oboru,

nebo

b)  osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro

provozování malých energetických zdrojů vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována

 

 

 

Silniční motorová

doprava

-    nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny

k přepravě zvířat nebo věcí,

-    osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než

9 osob včetně řidiče,

odborná způsobilost podle

§ 8a zákona č. 111/1994 Sb. u silniční motorové dopravy nákladní provozované vozidly nebo jízdními soupravami

o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, a osobní provozované vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

 

dopravní úřad

zákon č. 111/1994 Sb.,

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne

21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele

v silniční dopravě a


 

 

-   nákladní provozovaná

vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny

k přepravě zvířat nebo věcí,

-    osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše

9 osob včetně řidiče.

 

 

 

zrušuje se směrnice Rady

96/26/ES.

Vnitrozemská vodní

doprava

§ 33a zákona č. 114/1995 Sb.,

o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb.

 

Ministerstvo dopravy

zákon č. 114/1995 Sb.,

o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní testování

zařízení na ochranu rostlin

a)  minimálně střední vzdělání

s maturitní zkouškou

v oboru zaměřeném na rostlinolékařství, ochranu rostlin, pěstitelství, zahradnictví, chmelařství, vinohradnictví, lesnictví, zemědělskou nebo lesnickou techniku, nebo

obecné zemědělství a 3 roky praxe v obsluze a seřizování zařízení pro aplikaci přípravků, nebo

b)  minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou

schválení provozovny

Státní rostlinolékařská

správa

§ 65 zákona

č. 326/2004 Sb.,

o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona

č. 199/2012 Sb.


 

 

 

a 4 roky praxe v obsluze

a seřizování zařízení pro aplikaci přípravků.

 

 

 

Provádění

pyrotechnického průzkumu

oprávnění nebo průkaz

pyrotechnika bez rozlišení druhu pyrotechnického oprávnění a věk nejméně 21 let

spolehlivost podnikatele nebo

statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu*)

 

*) § 1 odst. 5 zákona

č. 451/1991 Sb.

Provádění veřejných

dražeb

-     dobrovolných

-     nedobrovolných

pro provádění veřejných dražeb

dobrovolných:

a)  vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo

b)  vyšší  odborné vzdělání

a 3 roky praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo

c)  střední vzdělání a 5 let praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo

d)  osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 9 let praxe

 

Ministerstvo pro místní

rozvoj

§ 6 zákona č. 26/2000 Sb.,

o veřejných dražbách, ve znění zákona

č. 315/2006 Sb.


 

 

 

v dražební nebo realitní

činnosti, nebo

e)  doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona;

 

pro provádění veřejných dražeb nedobrovolných:

a)  vysokoškolské vzdělání

a 3 roky praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo

b)  vyšší odborné vzdělání

a 4 roky praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo

c)  střední vzdělání a 6 let praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo

d)  osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 10 let praxe v dražební nebo realitní

 

 

 


 

 

 

činnosti, nebo

e)  doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona

 

 

 

Provozování cestovní

kanceláře

a)  vysokoškolské vzdělání ve

studijním programu a studijním oboru zaměřeném na cestovní ruch, nebo

b)  vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na cestovní ruch, nebo

c)  střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na cestovní ruch, nebo

d)  vysokoškolské vzdělání

a 1 rok praxe v oboru, nebo e vyšší odborné vzdělání

a 3 roky praxe v oboru, nebo

f)   střední vzdělání s maturitní zkouškou a 6 let praxe

v oboru, nebo

g)  osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením

 

Ministerstvo pro místní

rozvoj**)

*) zákon č. 179/2006 Sb.,

o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

 

**) zákon č. 159/1999

Sb., o některých podmínkách podnikání

v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů


 

 

 

akreditovaným

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 6 let praxe v oboru, nebo

h)  doklad o  profesní kvalifikaci pro provozování cestovní kanceláře podle zvláštního právního předpisu*) a 2 roky praxe

v oboru

i)    doklady podle § 7 odst. 5 písm. b),c), f), g), h) nebo i) živnostenského zákona

 

 

 

Ostraha majetku a osob

a)  vysokoškolské vzdělání,

nebo

b)  vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo

c)  střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky praxe

v oboru, nebo

d)  střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe

v oboru a osvědčení

o rekvalifikaci nebo jiný

spolehlivost podnikatele,

statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu**)

a bezúhonnost všech osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají (§ 6 odst. 2 zákona

č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 155/2010 Sb.)

 

*) zákon č. 179/2006 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů,

 

**) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.


 

 

 

doklad o odborné

kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

e)  střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe

v oboru a profesní kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu*)

 

 

 

Služby soukromých

detektivů

a)  vysokoškolské vzdělání

a 1 rok praxe v oboru, nebo b)   vyšší odborné vzdělání

právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření

a 1 rok praxe v oboru, nebo c střední vzdělání s maturitní

zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky praxe v oboru, nebo

d)  střední vzdělání s maturitní

spolehlivost podnikatele,

statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu**)

a bezúhonnost všech osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají (§ 6 odst. 2 zákona

č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 155/2010 Sb.)

 

*) zákon č. 179/2006 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů,

 

**) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.


 

 

 

zkouškou, 3 roky praxe

v oboru a osvědčení

o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

e)  střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe

v oboru a profesní kvalifikace pro činnost detektiv koncipient podle zvláštního právního předpisu*)

 

 

 

Poskytování technických

služeb k ochraně majetku a osob

a)  vysokoškolské vzdělání

ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace nebo výpočetní techniku a 1 rok praxe v oboru, nebo

b)  vyšší odborné vzdělání

bezúhonnost všech

osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají (§ 6 odst. 2 zákona

č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 155/2010 Sb.)

 

 


 

 

 

v oboru vzdělání

zaměřeném na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace nebo výpočetní techniku a 2 roky praxe v oboru, nebo

c)  střední vzdělání s maturitní zkouškou v  oboru vzdělání zaměřeném na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace nebo výpočetní techniku a 2 roky praxe  v oboru, nebo

d)  střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace nebo výpočetní techniku a 3 roky praxe v oboru, nebo

e)  osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří

 

 

 


 

 

 

odvětví, v němž je živnost

provozována, a 4 roky praxe v oboru

 

 

 

Vedení spisovny

a)  vysokoškolské vzdělání

a l rok praxe

v administrativě, nebo b)   vyšší odborné vzdělání

a 2 roky praxe

v administrativě, nebo

c)  střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe

v administrativě, nebo

d)  osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky

praxe v administrativě

schválení provozovny

a bezúhonnost všech zaměstnanců (§ 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona

č. 155/2010 Sb.)

Státní oblastní archiv

příslušný podle místa provozovny

§ 68 odst. 1 odst. 4 zákona

č. 499/2004 Sb.,

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Provozování střelnic

a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

a)  vysokoškolské vzdělání

ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na vojenství, policii nebo tělesnou

spolehlivost podnikatele nebo

statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu*)

 

*) § 1 odst. 5 zákona

č. 451/1991 Sb.


 

 

 

kulturu, tělovýchovu a sport

a 2 roky praxe v řízení střeleb nebo provozování střelnic, nebo

b)  vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na vojenství, policii nebo tělesnou

kulturu, tělovýchovu a sport a 2 roky praxe v řízení střeleb nebo provozování střelnic, nebo

c)  střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na vojenství nebo policii a 2 roky praxe v řízení střeleb nebo provozování střelnic, nebo

d)  průkaz rozhodčího nebo trenéra střeleb a 3 roky praxe v řízení střeleb nebo provozování střelnic

 

 

 

Provádění trhacích

a ohňostrojných prací

a)  oprávnění nebo průkaz

střelmistra vydané obvodním báňským úřadem*), nebo

b)  oprávnění technického vedoucího odstřelů vydané Českým báňským úřadem*), nebo

c)  oprávnění nebo průkaz odpalovače ohňostrojů

spolehlivost podnikatele nebo

statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu**)

 

*) § 35 a 36 zákona

č. 61/1988 Sb., ve znění zákona 542/1991 Sb.

 

**) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.


 

 

 

vydané obvodním báňským

úřadem*)

 

 

 

Provozování pohřební

služby

§ 6 odst. 2 zákona

č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů

 

krajské hygienické

stanice

§ 6 odst. 4 zákona

č. 256/2001 Sb.,

o pohřebnictví a o změně některých zákonů,

ve znění zákona č. 67/2006 Sb.

Provádění balzamace

a konzervace

§ 10 odst. 2 zákona

č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů

 

krajské hygienické

stanice

§ 10 odst. 4 zákona

č. 256/2001 Sb.,

o pohřebnictví a o změně některých zákonů,

ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Provozování krematoria

§ 13 odst. 2 zákona

č. 256/2001 Sb., o  pohřebnictví a o změně některých zákonů,

ve znění zákona č. 67/2006 Sb.

 

krajské hygienické

stanice

§ 13 odst. 4 zákona

č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 67/2006 Sb.