Městský Úřad Kutná Hora

Městský Úřad Kutná Hora

Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
1. Zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - zákon o obcích
2. Zákon č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - občanský zákoník
3. Zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - obchodní zákoník
4. Zákon č. 183/2006 Sb. - o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
5. Zákon č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - o úřednicích územně samosprávných celků
6. Zákon č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - o svobodném přístupu k informacím
7. Zákon č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
8. Zákon č. 634/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - o správních poplatcích
9. Zákon č. 94/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - zákon o rodině
10. Zákon č. 17/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - o životním prostředí
11. Zákon č. 86/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - o ochraně ovzduší
12. Zákon č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - o ochraně přírody a krajiny
13. Zákon č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - o ochraně zemědělského půdního fondu
14. Zákon č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - o státní památkové péči
15. Zákon č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - správní řád
16. Zákon č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - o přestupcích
17. Zákon č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - o veřejných zakázkách
18. Zákon č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
19. Zákon č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - o právu autorském (autorský zákon)
20. Zákon č. 262/2006 Sb.
 - zákoník práce
21. Zákon č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - o ochraně osobních údajů
22. Zákon č. 96/2005 Sb.
 - zákon o střetu zájmů
23. Zákon č. 21/2006 Sb.
 - zákon o ověřování
24. Zákon č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - o silniční dopravě
25. Zákon č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - o pozemních komunikacích
26. Zákon č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)
27. Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
28. Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
29. Zákon č. 100/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - o sociálním zabezpečení
30. Zákon č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - o sociálně právní ochraně dětí

14.2 Vydané právní předpisy
Vyhlášky a nařízení města