Městský Úřad Kutná Hora

Městský Úřad Kutná Hora

Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Zveřejňování informací provádí město na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno bezplatně.
Úplatné poskytování informací bude požadováno pouze v případech, že by úhrada za poskytnutí informace překročila částku 200,-- Kč. Výši úhrady v tomto případě stanoví vedoucí odboru dle následujícího sazebníku:
mzdové náklady - ......... 80,-- Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáváním informace
materiálové náklady - .... např. 4,-- Kč za každý list pořizované fotokopie, cena diskety apod.
doručovací náklady - ..... hodnota poštovného dle platného ceníku
Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 200,-- Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady.
Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel v pokladně městského úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet města před podáním informace.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací