Městský Úřad Kutná Hora

Městský Úřad Kutná Hora

Formuláře odboru památkové péče, školství a kultury

Formuláře

 1. Žádost o vydání závazného stanoviska k záměru údržby, opravy, rekonstrukce nebo jiné úpravy kulturní památky nebo jejího prostředí
 2. Žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšlené stavbě, stavební úpravě nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky
 3.  Žádost o vydání závazného stanoviska k záměru restaurování kulturní památky nebo její části, která je dílem výtvarného umění nebo prací uměleckých řemesel  
 4. Žádost o zařazení do Programu regenerace městské památkové rezervace Kutná Hora a o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory
 5. Vyúčtování fondu regenerace
 6. Žádost o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory - reklamní a doprovodné zařízení
 7. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2016  

Žádosti o zařazení do programu Podpora obnovy KP prostřednictvím ORP lze předkládat na Odbor památkové péče, školství a kultury do 29.2.2016 (uzávěrka prvního kola). Finanční podpora pro ORP Kutná Hora ve výši 1 523 000,- Kč bude rozdělena pouze v prvním kole.

Granty a příspěvky

     1. Přehled příspěvků na památky v Kutné Hoře 1995 - 2014 (v tis. Kč) 

     2. Přehled příspěvků na památky v územní působnosti MěÚ Kutná Hora 2003-2014 (v tis. Kč)     

      3. Přehled udělených grantů v oblasti vzdělávání a volný čas a sport za rok 2013

     4. Přehled udělených grantů v oblasti vzdělávání a volný čas a sport za rok 2012

     5. Výběrové řízení o poskytování příspěvků z Fondu regenerace Města Kutné Hory pro rok 2016

      6. Výběrové řízení o poskytování příspěvků z Fondu regenerace Města Kutné Hory - reklamní a doprovodná zařízení pro rok 2016

Ostatní dokumenty

 1. Statut Fondu regenerace města Kutné Hory
 2. Zásady pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory na obnovy kulturních památek a nemovitostí dotvářejících charakter městské památkové rezervace Kutná Hora v působnosti Města Kutná Hora
 3. Přehled příspěvků na obnovy kulturních památek v bývalém okrese Kutná Hora; roky 1989 - 2002 (v tis. Kč)
 4. Nemovité kulturní památky (seznam) v působnosti Městského úřadu Kutná Hora, obecního úřadu obce s rozšířenou působností   
 5. Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
 6. Plná moc k zastupování vlastníka ve věcech obnovy kulturní památky v programu ORP MK ČR 
 7. Souhrnná zpráva za rok 2014 programu Podpora obnovy KP prostřednictvím ORP
 8. Vyhlášení programu Podpora obnovy KP prostřednictvím ORP na rok 2016