Městský Úřad Kutná Hora

Městský Úřad Kutná Hora

Formuláře a vzory žádostí odboru životního prostředí

Žádost o vydání souhrnného stanoviska odboru životního prostředí
Žádost o vydání závazného stanoviska OŽP ve věci zalesnění

Odpady:
1.Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
2.Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování

3.Žádost o vyjádření ke zřízení malého zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů

Ochrana ovzduší:
Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu ochrany ovzduší k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu

Oddělení vodoprávního úřadu:
1. Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu (RTF,168 KB)
2. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu (RTF,87 KB)
3. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu (RTF,123 KB)
4. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu (RTF,131 KB)
5. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu (RTF,113 KB)
6. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu (RTF,119 KB)
7. Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu (RTF,97 KB)
8. Žádost o stavební povolení k vodním dílům (RTF,191 KB)
9. Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) (RTF,150 KB)
10. Žádost o povolení k užívání vodních děl (RTF,79 KB)
11. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu (RTF,118 KB)
12. Žádost o udělení souhlasu (RTF,87 KB)
13. Žádost o vyjádření (RTF,39 KB)
14. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla (RTF,95 KB)
15. Oznámení o užívání stavby vodního díla (RTF,70 KB)
16. Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav (RTF,97 KB)
17. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru (RTF,160 KB)
18. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění (RTF,183 KB)
19. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění (RTF,189 KB)
20. Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (RTF,138 KB)
21. Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu (RTF,141 KB)
22. Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu (RTF,105 KB)
23. Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu (RTF,130 KB)
24. Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu (RTF,179 KB)
25. Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla (RTF,78 KB)

Lesy:
1.Žádost o vydání závazného stanoviska ke stavbě do 50 metrů od lesa

2. Žádost o kácení z důvodu bezpečnosti

3. Vyrozumění o těžbě dříví na lesním pozemku

4. Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech

5. Žádost o prodloužení termínu zalesnění (zajištění) kultur
6. Žádost o odnětí, pozemku z plnění funkcí lesa

7. Žádost o povolení výjimky ze zákazu těžby v porostech mladších 80 let

8. Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa (PUPFL)
9. Žádost o vydání závazného stanoviska OŽP ve věci zalesnění

10. Žádost o omezetí, pozemku(ů) z plnění funkcí lesa

11. Žádost o vydání závazného stanoviska ke stavbě v lese

12 Oznámení o konání sportovní akce

13 Žádost o vydání licence OLH fyz. osoba

14 Oznámení NT-holina větší 0,20 ha

Myslivost:
1.Žádost o vydání loveckého lístku podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

2. Návrh na ustanovení mysliveckého hospodáře podle § 12 odst. 1 zákona o myslivosti

3. Plná moc k přebírání plomb k označování ulovené zvěře pro honitbu

4. Žádost o změnu normovaných a minimálních stavů zvěře (§ 31 odst. 5 zákona o myslivosti)

5. Příloha k žádosti o změnu min. a norm. stavů (§ 31 odst. 5 zákona o myslivosti)

6. Žádost o snížení stavů zvěře dle § 39 a § 45 odst. 2* zákona o myslivosti

7. Žádost o vyjádření k lovu spárkaté zvěře dle § 36 odst. 5 zákona o myslivosti v honitbě

 

  Plány mysliveckého hospodaření v honitbě:  

Mysl/1 - Plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou

Mysl/2 - Plán chovu a lovu pro zvěř drobnou

Mysl/3 - Plán lovu ostatních druhů zvěře

Mysl/4 – Plán péče o zvěř

Mysl/5 – Plán společných lovů zvěře

Mysl/6 - Plán počtu loveckých psů

Mysl/7 - Výsledky sčítání zvěře

Mysl/8 - Roční hlášení o plnění plánuOchrana přírody a krajiny:
1. Žádost o vydání souhlasu ke zřizování nebo rušení cest

2. Žádost o vydání stanoviska k zalesňování, odlesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a svážnic a lesních melioračních systémů
3. Žádost o vydání souhlasu k zásahu do krajinného rázu
4. Žádost o vydání stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku a k zásahu do krajinného rázu
5. Žádost o vydání stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku
6. Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les
7. Žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les
8. Žádost o povolení chovu ptáků


Ochrana zemědělského půdního fondu:
1. Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

2. Žádost o souhlas s použitím sedimentů na zemědělské půdě

3. Žádost o vydání rozhodnutí o odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

4. Žádost o vyjádření k návrhu trasy
5. výpočet odvodu ze ZPF tabulka

Rybářství:
1. Žádost o vydání rybářského lístku

(vydáváme pouze pro občany s trvalým pobytem na správním území pověřeného úřadu Kutná Hora, to je pro obce: Bernardov, Bludov, Bohdaneč, Církvice, Černíny, Červené Janovice, Hlízov,  Chlístovice, Kobylnice, Křesetice, Kutná Hora, Malešov, Miskovice, Nové Dvory, Opatovice I, Paběnice, Petrovice I, Suchdol, Svatý Mikuláš, Štipoklasy, Třebětín, Úmonín, Vidice, Záboří nad Labem, Zbraslavice)


2. Žádost o ustanovení rybářské stráže

 

Ochrana zvířat proti týrání: