Městský Úřad Kutná Hora

Městský Úřad Kutná Hora

Co jsou Územně analytické podklady

Územně analytické podklady obsahují údaje a vyhodnocení stavu a vývoje území, hodnot v území, limitů využití území (např. omezení ve funkčním využití  území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů, nebo vyplývajících z vlastností území - těžební ložiska, poddolovaná území...),záměrů na úpravy a změny řešení v území a vyhodnocení udržitelného rozvoje území.

Z hodnocení udržitelného rozvoje daného území vyvstávají problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci (územních plánech obcí, územních studiích..).

 

Dokumentace územně analytických podkladů ( ÚAP ) obsahuje:

- viz §25 až §30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění

 

1. TEXTOVOU ČÁST zahrnující:

   - podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území;

   - rozbor udržitelného rozvoje území - obsahující zjištění a vyhodnocení území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v jednotlivých tematických celcích;

   - závěry, náměty a doporučení pro řešení v územně plánovací dokumentaci pro zachování udržitelného rozvoje území.

 

2. GRAFICKOU ČÁST obsahující následující výkresy:

   - výkres hodnot území - (zejména přírodních, urbanistických a architektonických)¨

   - výkres limitů využití území - vyplývajících z právních předpisů a norem

   - výkres záměrů na provedení změn v území

   - výkres problémů - problémový výkres k řešení v územně plánovací dokumentaci.