Městský Úřad Kutná Hora

Městský Úřad Kutná Hora

Základní informace

       

Dobrovolný svazek obcí

Mikroregion  KUTNOHORSKO

 

Vznik

Dobrovolný svazek obcí   Mikroregion   KUTNOHORSKO  byl  vytvořen  na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  zakladatelskou smlouvou dne 31.7.2002.

Sídlem svazku je Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí č. 552, Kutná Hora.

 

Orgány

Zastupitelstva členských obcí schválila vstup svých obcí do tohoto svazku, schválila jeho stanovy  a delegovala jednoho svého zástupce do rady svazku jako nejvyššího orgánu svazku a jednoho svého zástupce do kontrolní komise svazku jako kontrolního orgánu svazku. Rada svazku ze svých členů volí a odvolává předsedu a místopředsedu svazku a jmenuje účetní svazku.

 

Hospodaření

Zdrojem příjmů svazku jsou především roční členské příspěvky jednotlivých obcí ve výši 2 Kč na jednoho obyvatele obce podle stavu k 1.1. příslušného kalendářního roku. Majetek, který získá svazek při výkonu své činnosti, je v podílovém spoluvlastnictví členů svazku.

Svazek obcí sestavuje na příslušný kalendářní rok svůj rozpočet, podle kterého hospodaří. Po skončení kalendářního roku údaje o ročním hospodaření svazek obcí zpracovává do závěrečného účtu a sestavuje účetní závěrku svazku.

 

Členové

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion KUTNOHORSKO je tvořen obcemi:

 

Obec                                    Zástupci obcí – členové rady

 

Město Kutná Hora               Ing. Josef Viktora – předseda svazku

Obec Církvice                     Jiří Volenec – místopředseda svazku

Městys Nové Dvory            Vanda Vöröšová

Obec Svatý Mikuláš            Ing. Martina Suková

Obec Hlízov                        MVDr. Antonín Škarka

 

Předmět činnosti

Předmětem činnosti a hlavním cílem svazku obcí je vzájemná pomoc a spolupráce při řešení otázek společného zájmu obcí mikroregionu Kutnohorska.

Jedná se zejména o zpracování rozvojové strategie venkovského mikroregionu, výměnu zkušeností mezi obcemi mikroregionu a společné řešení komunálních problémů, řešení úkolů např. v oblasti školství, sociální péče, kultury, ochrany životního prostředí, veřejného pořádku, cestovního ruchu, zabezpečování čistoty obcí, odvozu komunálních odpadů, správu majetku obcí, záchranu a obnovu historických památek, projednávání a vzájemnou koordinaci při realizaci pozemkových úprav.

 

V roce 2013 vstoupil svazek obcí do místní akční skupiny Lípa pro venkov, o.s. se sídlem ve Zbraslavicích. Toto sdružení různých právnických i fyzických subjektů usiluje o obnovu, rozvoj a propagaci venkovského regionu. Tři členové rady svazku obcí jsou zároveň členy Rady MAS, Výběrové komise MAS a Valné hromady MAS.